Máy hội bút

Máy lắp ráp bút từ ESENG được thiết kế để lắp ráp bút dùng một lần tiêu chuẩn 4 mảnh. Mức độ tự động hóa có thể mở rộng tùy thuộc vào yêu cầu và sau đó có thể được điều chỉnh thông qua sửa đổi trường của máy. Các khái niệm dựa trên một bảng quay cho đầu ra trung bình và thấp hơn hoặc hệ thống vận chuyển tuyến tính cho đầu ra cao hơn.